29/09/2017

Meike van Ginneken new CEO of SNV

Meike van Ginneken new CEO of SNV

The Supervisory Board of SNV Dutch Development Organisation announces that they have appointed Meike van Ginneken (46) as Chief Executive Officer effective 1 January 2018.

A Dutch version of this press release can be found below.

“It is the perfect moment to have a new Chief Executive Officer at a time when SNV has reinvented itself,” says SNV Chairman Koos Richelle. During a period of transition in which the subsidy from the Dutch government gradually ended, the organisation successfully applied for project funding. In 2016 SNV had an annual turn-over of €112 million from 75 international governmental and private donors. 
Koos Richelle says, “In 2016 we reduced poverty for over 6 million people. Our continued growth will enable us to further scale our work in Agriculture, Energy, Water and Sanitation.”

Meike van Ginneken, new SNV CEO

Meike van Ginneken, new SNV CEO

“Our next CEO is the right person for SNV in the coming years. Meike van Ginneken is an entrepreneurial woman. She has been innovating in complex environments for over twenty years,” Koos Richelle continues. 
Meike has made her mark, both working in large matrix organisations, in business with corporate funding agencies and liaising with governments of developing nations. In other words, she has what it takes to combine at scale implementation with policy dialogue.
In addition she has extensive experience with SNV’s focus areas; she has worked in sustainable sanitation and hygiene, urban water supply services, improved cookstoves, solar home systems, and climate smart agriculture. And thirdly, she is a seasoned manager of large teams, spanning multiple countries. 
 “But all this would not have been enough without sensing her strong conviction that it is a basic human right to free oneself from poverty. In Meike we have found someone who combines the passion to fight poverty with the ability to position the organisation’s expertise in the development sector, and the operational power to implement multi-million euro projects.” Koos Richelle concludes.

Currently Meike van Ginneken serves as the World Bank’s Water Manager for South Asia based in Delhi, India. With her team, she oversees a six billion dollar lending and technical assistance portfolio on sanitation, water supply, and water resources management. She holds Masters Degrees in Civil Engineering and Change Management. After her studies she started her career with the humanitarian NGO Doctors without Borders (MSF) in 1994, tackling emergency situations in Africa and Central America. “During these years I have learned to deliver immediate results under pressure, while at the same time building bridges between parties. It also made me keen to work on more sustainable and scalable solutions,” emphasises Van Ginneken.
She joined the World Bank in 2002. Since then she has held several positions in the water, agriculture, and energy sectors in Washington DC as well as in field offices. She has set up and implemented country programs in the Central African Republic and Cameroon. She adds, “Although I was raised in the Netherlands, my work has brought me to five continents, so I feel like a global citizen.”

After implementing projects in the field and partnering with governments on large loans at the World Bank, Meike van Ginneken sees SNV as a logical next step and she emphasises that she likes moving closer to implementation and delivery. She will follow in the footsteps of Allert van den Ham who announced last April that after more than six years he will be stepping down at his own request. Allert van den Ham has transformed SNV into a trusted, decisive and financially sound organisation with a flourishing portfolio of programmes. Allert, “SNV is entering a new phase in its existence with new challenges and new opportunities. That requires fresh ideas, insights and leadership.” Allert will continue working for SNV as Country Director Laos, following his wish to work closer to the practice of poverty reduction.

Meike van Ginneken will start as SNV CEO per 1 January 2018

Meike van Ginneken will start as SNV CEO per 1 January 2018

DUTCH PRESS RELEASE

Meike van Ginneken nieuwe algemeen directeur van SNV

Den Haag, 5 oktober: De Raad van Toezicht van ontwikkelingsorganisatie SNV kondigt aan dat zij Meike van Ginneken (46) per 1 januari 2018 heeft benoemd tot algemeen directeur. 
“Nu SNV zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, is dit het perfecte moment voor een nieuwe algemeen directeur,” zegt Koos Richelle, voorzitter van de Raad van toezicht. Tijdens een overgangsperiode waarin de subsidie van de Nederlandse overheid langzaam werd afgebouwd, is de organisatie succesvol op zoek gegaan naar financiering op basis van projecten. In 2016 had SNV een omzet van €112 miljoen, op basis van projectfinanciering afkomstig van 75 internationale institutionele en private donoren 
Koos Richelle zegt, “In 2016 wisten we de armoede van meer dan 6 miljoen mensen terug te dringen. Verdere groei van SNV zal ons in staat stellen om ons werk in Landbouw, Energie, Water en Sanitatie op te schalen.”

“Onze nieuwe algemeen directeur is de juiste persoon voor SNV in de komende jaren. Meike van Ginneken is een ondernemende vrouw. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring met het initiëren en doorvoeren van vernieuwingen in complexe omgevingen,” vervolgt Koos Richelle. 
Meike heeft haar voetsporen verdiend in omvangrijke matrix organisaties. Zij voert geregeld overleg met institutionele fondsen en heeft grootschalige projecten geïmplementeerd, waarbij een goede dialoog met regeringen van ontwikkelingslanden essentieel is. 
Daarnaast heeft ze uitgebreide ervaring met SNV’s aandachtsgebieden; van duurzame sanitatie en hygiëne, stedelijke watervoorziening, verbeterde kooktoestellen, zonnepanelen tot duurzame landbouw. Ten derde is ze een ervaren manager van omvangrijke teams die werkzaam zijn in meerdere landen. 
 “Maar dat alles zou niet genoeg zijn geweest zonder haar sterke overtuiging dat mensen het een recht hebben om zich te ontworstelen aan armoede. In Meike hebben we iemand gevonden die de passie om armoede te bevechten combineert met de vaardigheid om onze organisatie in de ontwikkelingssector te positioneren, alsmede de operationele kracht om projecten met een omvang van meerdere miljoenen te implementeren,” concludeert Koos Richelle.

Momenteel werkt Meike van Ginneken bij de Wereldbank in Delhi als Manager Water voor de regio Zuid Azië. Met haar team is ze verantwoordelijk voor een portefeuille van zes miljard dollar aan leningen en technische assistentie voor sanitatie, watervoorzieningen en resources management. Ze heeft een Masters in Civil Engineering en Change Management. Na haar studie is ze in 1994 begonnen bij de humanitaire NGO Artsen zonder Grenzen, waar ze werkte in noodsituaties in Afrika en Centraal Amerika. “Gedurende deze jaren heb ik geleerd om onder druk direct resultaat te leveren en tegelijkertijd bruggen te bouwen tussen betrokkenen. Het is ook bepalend geweest voor mijn wens om te werken aan meer duurzame en schaalbare oplossingen,” benadrukt Van Ginneken.
In 2002 startte ze haar loopbaan bij de Wereldbank. Sindsdien heeft ze verschillende posities bekleed in de sectoren water, landbouw en energie, zowel in Washington DC als in veldkantoren. Ze heeft programma’s in de Centraal Afrikaanse Republiek en Kameroen opgezet en geïmplementeerd. Ze voegt toe, “Ik ben in Nederland opgegroeid, maar mijn werk heeft me naar vijf continenten gebracht en daarom voel ik me een wereldburger.”

Na implementatietrajecten in het veld en samenwerking met regeringen over grote leningen bij de Wereldbank, ziet Meike van Ginneken SNV als een logische volgende stap. Ze benadrukt dat ze graag haar focus verlegt richting uitvoering en levering van projecten. Ze treedt in de voetsporen van Allert van den Ham die afgelopen april aankondigde dat hij na ruim zes jaar op eigen verzoek zal aftreden. Allert van den Ham heeft SNV omgevormd tot een betrouwbare, slagvaardige en financieel robuuste organisatie met een bloeiend portfolio aan programma’s. Allert, “SNV is in een nieuwe fase met nieuwe kansen aangekomen. Dat vraagt om frisse ideeën, inzichten en leiderschap”. Allert blijft bij SNV als landendirecteur Laos, conform zijn wens om dichter bij de praktijk van armoedevermindering te werken.